YÖNERGE

Türk Oftalmoloji Derneği Genç Oftalmologları (TOD-GO) Yönergesi

Madde 1: Amaç ve gerekçe:

Bu yönerge; Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) faaliyetlerine genç üyelerin daha fazla katılımlarının sağlanması ve derneğin gelecekteki oluşumuna katkıda bulunacak alt yapıyı sağlamak üzere oluşturulan TOD Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu’nun (TOD-GO) yapılanma, görev alanları ve çalışma şeklini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

TOD-GO, TOD tüzüğüne dayalı olarak çalışma grubu bünyesinde değerlendirilmek üzere TOD-MYK tarafından kurulmuştur. Grup bu yönerge esaslarınca yapılanır ve çalışır. Tüzel kilişiği yoktur. Yurt dışı yazışmalardaki ismi Turkish Ophthalmological Association Young Ophthalmologists (TOA-YO ) tir.

Madde 2: Çalışma grubunun yapılanması

2.1 Grup üyeliğine kabul şekli:

Gruba 40 yaş ve altında ve TOD akademik puan sisteminde tüm dallardan toplamda 200 ve üzeri A+B puanı bulunan TOD üyesi uzmanlar katılma hakkına sahiptir. Başvurular web sayfasındaki formun doldurulması sonrası bir ay içinde internet yazışmalarını takiben GO Yürütme Kurulunca (GOYK) sonuçlandırılır. 40 yaşını dolduran üyelerin üyeliği düşer, ancak GOYK’ta görev alanların üyeliği görev süresi bitene kadar devam eder.

2.2 Grup işleyişi ve seçimler:

TOD MYK üyeleri arasından seçilen GO-MYK Koordinatörü, GO Yönetim Kurulunda izlemci üye olarak görev alır. Bu üye diğer görevlerinin yanı sıra MYK ve GO ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

GOYK  on bir üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Her üye bu göreve bir kez seçilebilir. Geçmiş dönem YK başkanı yeni yürütme kuruluna bir yıl boyunca danışman olarak katılır, oy hakkı yoktur. GO-MYK Koordinatörü yürütme kurullarına izlemci ve danışman olarak katılır. GO çalışmaları hakkında yılda en az iki kez olmak üzere MYK’ya rapor sunar.

GOYK, iki yılda bir çevrimiçi yöntemle seçilir. Yürütme kurulunu oluşturan üyeler seçimden sonra en geç 15 gün içinde toplanarak kendi arasından başkanı ve sekreteri seçer.

Seçim yöntemi:

a.     GOYK seçimleri, TOD Eğitim-Araştırma Birimleri ve TOYK-YK seçimleri ile eşzamanlı olarak yapılır.

b.     Seçimlerde oy kullanacakların kesinleştirilmesi, aday olma ve oy kullanma yöntemleri birimler ve TOYK seçimleri usulüne göre yapılır. GO-MYK Koordinatörü bu sürece kontrol eder.

GOYK her yıl ulusal kongrede tüm TOD-GO üyelerinin katılacağı olağan toplantı düzenler. Bu toplantıda üyelerin fikir ve önerileri doğrultusunda takip eden dönemde yapılacak faaliyetler belirlenir. GOYK, toplantıda alınan tavsiye kararlarını dikkate alır. Hazırlayacağı projeleri TOD-MYK’ya sunar.

Madde 3: Çalışma ilkeleri ve finansman

3.1- TOD-MYK tarafından kurulan liderlik eğitimi ve TOD aidiyetini geliştirme grubudur.

3.2- Harcamaları, TOD’nin harcama esasları göz önüne alınarak derneğin bütçesinden karşılanır. GOYK, yıllık bütçesini MYK’na sunarak onay ister.

3.3- TOD-GO Koordinatörü MYK adına TOD-GO’yu denetler.

Madde 4: Kurul ve komisyonlar

Genç Oftalmologlar çalışma grubu, aşağıdaki organlardan oluşur;

• GO Üyeleri

• GO Yürütme Kurulu (GOYK)

• GO Komisyonları

• TOD-GO Koordinatörü

4.1-GO Üyeleri: Gruba 40 yaş ve altında ve TOD akademik puan sisteminde tüm dallardan en az 200 A+B puanı alan TOD üyesi uzmanlar katılma hakkına sahiptir. GO üyeleri her yıl yapılan TOD Ulusal kongresinde GO Genel Kurulu (GOGK) adıyla toplanarak, GO projeleri hakkında bilgi alır veya yeni proje önerileri getirir. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz. Alınan kararlar, GOYK’a tavsiye kararları hükmündedir.

4.2- GOYK: GOYK belirli aralıklarla toplanır. Geçmiş dönem başkanı danışman sıfatı ile altı aylığına, MYK tarafından belirlenmiş GO Koordinatörü koordinatör sıfatı ile tüm toplantılara katılır. Danışman üyelerin oylamalara katılma hakkı yoktur. 

4.3-GO komisyonları: GO üyeleri arasından, GOYK tarafından görev tanımı, başlangıç ve bitiş tarihi belirlenmiş komisyonlardır.

4.4- TOD-GO Koordinatörü: Merkez Yönetim Kurulu ile grup arasında iletişim kurar, grubun yapılanması, web sayfası, toplantılarının  düzgün olarak yapılması ve yürütülmesini, MYK'na verilecek raporların zamanında iletilmesini gözetmek ve MYK ve GO arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla MYK tarafından atanmış MYK üyesidir. GOYK doğal üyesidir. Yönetim kurulunda yapılan oylamalarda aktif katılım göstermez, izleyici ve danışman statüsündedir. GOYK’un projeleri doğrultusunda MYK ve TOD Eğitim Birimlerinden danışmanlık hizmeti alınmasında yol gösterici bir sorumluluk üstlenir.

Madde 5: Grubun çalışma alanları

TOD-GO aşağıda belirtilen işlevlerin yerine getirilmesi yönünde çalışmalar yapar:

5.1- Genel Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) faaliyetlerinde görüş ve destek oluşturmak

5.2- Genç oftalmologların yönetimsel ve bilimsel anlamda çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aktif ve etkin rol alabilmesi için bilgi birikimi ve ortak güç yaratmak

5.3- Uzmanlık eğitimi süresince ve sonrası dönemde yurtiçi ve yurtdışında mesleki eğitim ve bilimsel çalışmaların yürütülmesi konusunda rehberlik sağlamak.

5.4- Ulusal toplantılarda genç oftalmologların katıldığı çalıştaylar düzenlemek ve burada alınan kararları ve önerileri MYK’ya iletmek.

5.5- Diğer ülkelerin ulusal dernekleri ile ilişki kurulması ve ortak bilimsel ve sosyal organizasyonlar önermek

5.6- Göz klinikleri arasında spesifik hastalıklar konusunda işbirliği sağlanması ve ortak projeler oluşturmak

5.7- Genç oftalmologların bilgi ve tecrübelerinin arttırılması amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kliniklerde çalışmalarına imkan sağlamak için rehberlik yapmak ve bu konudaki bilgi akışına katkıda bulunmak.

5.8- UKOK Yönergesi'nin belirtilen çerçevede, her yıl TOD Ulusal Kongresinde “Genç Oftalmologlar Paneli”ni düzenlemek

Madde 6: Yürürlük

Bu yönerge MYK'nın 10 Mart 2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda kabul edilmiştir.

Geçici Madde 1:

Akademik puanları hesaplatabilmek amacıyla TOD Akademik Puan sistemi online modülünde TOD-GO için ayrı bir kayıt açılır.

Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce TOD Genç Oftalmologlar Grubuna (TOD-GOG) olarak anılan gruba üye olarak katılmış TOD üyeleri, 40 yaşını bitirinceye kadar TOD-GO üyesi olarak kabul edilirler. Ancak 2016 yılı Aralık ayında yapılacak seçimlerde sadece bu yönergedeki üyelik koşullarına sahip olanlar GOYK adayı olabilirler.

Yönergenin yayınlandığı tarihte başkanlık, yönetim kurulu üyeliği ve koordinatörlük görevinde bulunanlar seçimlere kadar bu görevlerine eski yönergede belirtilen esaslarca devam ederler.

Eski yönergenin 4. Maddesi uyarınca MYK tarafından atanmış olan bilimsel danışmanlar da GOYK seçimlerine kadar konuları ile ilgili projelerdeki danışmanlık görevlerine seçim tarihine kadar devam ederler.

Turkish Ophthalmological Association
LookUs & Online Makale